Get Adobe Flash player

Bài viết

An Giang sắp xếp các đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy

Đảng bộ, chính quyền tỉnh đang triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021, mục tiêu nhằm tổ chức hợp lý đơn vị các cấp phù hợp thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Sắp xếp các đơn vị hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Xây dựng đề án thực hiện 

Tỉnh tổ chức rà soát, thống kê các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh chưa đạt 50% về 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Xây dựng phương án, đề án thực hiện quy trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã chưa đạt 50% về 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số với đơn vị hành chính cấp huyện, xã liền kề, bảo đảm tính hợp lý, thu gọn đầu mối quản lý đơn vị hành chính cấp huyện, xã, tinh gọn bộ máy, giảm số lượng cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, giảm chi ngân sách nhà nước, tăng nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Ngoài đơn vị hành chính cấp huyện, xã chưa đạt 50% của cả 2 tiêu chuẩn trên, tỉnh khuyến khích việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã khác theo yêu cầu của địa phương, khi đảm bảo yếu tố thuận lợi và được đa số nhân dân đồng thuận.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, lộ trình thực hiện từ nay đến năm 2021, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã chưa đạt 50% của cả 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số. UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức rà soát về quy mô dân số, diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp huyện, xã đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, đảm bảo dân chủ, công khai. Có sự tham gia, phối hợp của UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của việc rà soát, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã chưa đạt 50% về 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số trong tầng lớp nhân dân để nhân dân hiểu và cùng tham gia thực hiện có hiệu quả.

Giữ ổn định các đơn vị hành chính cấp huyện

Hiện, đối với đơn vị hành chính tại 6 huyện: An Phú, Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới, Phú Tân, Thoại Sơn đảm bảo đạt trên 50% tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích theo quy định. Do đó, đề nghị giữ nguyên hiện trạng, ổn định các đơn vị hành chính. Tại 2 huyện miền núi Tịnh Biên và Tri Tôn, chỉ có huyện Tri Tôn đảm bảo đạt trên 50% tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích theo quy định.

Riêng đối với huyện Tịnh Biên đảm bảo đạt trên 50% tiêu chuẩn về quy mô dân số; nhưng chưa đảm bảo đạt 50% về diện tích theo quy định (diện tích tự nhiên huyện Tịnh Biên là 354,68km2 so với quy định là 850km2 đối với huyện miền núi). Tuy nhiên, theo quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển hệ thống đô thị, huyện Tịnh Biên vừa được cấp có thẩm quyền đánh giá công nhận lại toàn bộ đơn vị hành chính của huyện đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV đủ điều kiện để thành lập thị xã. UBND huyện đang hoàn chỉnh đề án, lấy ý kiến nhân dân và trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Do đó, trong thời gian chuẩn bị các bước thực hiện quy trình thành lập thị xã Tịnh Biên trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số của huyện Tịnh Biên; đề nghị giữ nguyên hiện trạng, ổn định đơn vị hành chính huyện Tịnh Biên như hiện tại.

Đối với 3 đơn vị hành chính đô thị (TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc và TX. Tân Châu) đảm bảo đạt trên 50% tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích theo quy định. Do đó, đề nghị giữ nguyên hiện trạng, ổn định các đơn vị hành chính cấp huyện đến năm 2021.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

Đối với đơn vị hành chính cấp xã, trong 156 xã, phường, thị trấn có 35 đơn vị hành chính cấp xã chưa đảm bảo đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên hoặc dân số theo quy định. Toàn tỉnh không có đơn vị hành chính cấp xã nào không đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn. Khuyến khích sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã có diện tích khoảng 25% so với tiêu chuẩn quy định. Khuyến khích sắp xếp các đơn vị hành chính tại 29 xã loại 2 (sau khi sắp xếp tất cả các xã còn lại bảo đảm đạt loại 1) theo yêu cầu của địa phương, khi đảm bảo yếu tố thuận lợi và được đa số nhân dân đồng thuận.

UBND tỉnh đề ra 3 giai đoạn thực hiện từ nay đến năm 2021, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp đảm bảo hợp lý, thu gọn đầu mối, tinh gọn bộ máy, giảm số lượng cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, giảm chi ngân sách, tăng nguồn lực đầu tư phát triển. Kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các đơn vị hành chính cấp huyện, xã tiến hành sắp xếp (thực hiện hàng năm trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021). Năm 2020 - 2021, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2020-2025 tại những đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu HĐND và kiện toàn tổ chức của HĐND, UBND cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026 tại những đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp.

Theo AGO

lich-cup-dien

Logo hội viên

BKAGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitech

GoldenCityAnGiangCaLinhKhoMialienhe-quangcao

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthc2KienNghiDN3ttvtvDNCongCP

Lượt truy cập

19134038
Hôm nay
Tất cả
4217
19134038