Tiếp tục thực hiện kế hoạch khuyến công địa phương năm 2019

Sở Công thương vừa có công văn gửi Phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố về việc tiếp tục thực hiện chương trình khuyến công địa phương năm 2018.

Ưu tiên hỗ trợ công nghiệp chế biến các sản phẩm nông sản. Ảnh: H.C

Thực hiện Kế hoạch khuyến công năm 2018, Sở Công thương đã tổ chức 3 đợt xét duyệt đề án khuyến công địa phương (ngừng, điều chỉnh, bổ sung)  23 đề án thuộc 7 huyện, thị xã: Chợ Mới, Châu Thành, Thoại Sơn, Châu Phú, Phú Tân, TX. Tân Châu, TP. Long Xuyên với tổng kinh phí hỗ trợ  3,2 tỷ đồng.

Về xét chọn, trình UBND tỉnh phê duyệt, tính đến ngày 26-12-2018 đã tổ chức nghiệm thu 17 đề án, giải ngân 15 đề án, kinh phí 1,98 tỷ đồng. Các đề án còn lại (8 đề án) sẽ tiếp tục nghiệm thu hoàn thành đến 31-12-2018.

Về xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương năm 2019, đối với đề án khuyến công quốc gia: theo Công văn số 336/CTĐP-QLKC ngày 11-5-2018 của Cục Công thương địa phương, Sở Công thương đã tiếp nhận, gửi Cục Công thương địa phương trình Bộ Công thương xét duyệt 1 đề án (4 đơn vị thụ hưởng) kinh phí đề nghị hỗ trợ 1,2 tỷ đồng.

Đối với khuyến công địa phương (thuộc ngân sách tỉnh): thời gian tiếp nhận hồ sơ: (theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND) từ ngày 1-6-2018 đến 10-7-2018. Số lượng hồ sơ 3 bộ, gồm: văn bản đề nghị của đơn vị thực hiện đề án (theo mẫu); đề án khuyến công (một số đề án kinh phí địa phương phải kèm theo các tài liệu theo quy định phụ lục kèm theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND). Ngoài ra, cần có các giấy tờ kèm theo như: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (để xác định ngành nghề sản xuất phù hợp với Nghị định số 42/NĐ-CP); cam kết bảo vệ môi trường (đối với các ngành nghề buộc phải có cam kết theo quy định tại Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 9-12-2016 của UBND tỉnh An Giang, về việc ban hành quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang).

Đối với những ngành, nghề thực phẩm: giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, giấy xác nhận công bố chất lượng, phiếu kết quả xét nghiệm chỉ tiêu chất lượng, công bố hợp quy… Đối với đề án có giá trị trên 100 triệu đồng: có ít nhất 2 phiếu báo giá (bản chính, có hình ảnh máy móc dự kiến đầu tư) của 2 đơn vị cung cấp máy móc thiết bị. Trên phiếu báo giá phải ghi đúng tên máy đã đăng ký hàng hóa với cơ quan có thẩm quyền. Văn bản đề nghị kèm bảng tổng hợp kế hoạch kinh phí đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ của Phòng Kinh tế, Kinh tế- Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố.

Sở Công thương lưu ý những vấn đề trong quá trình thực hiện: Sở Công thương đã có Công văn số 926/SCT-TTKC ngày 1-6-2018 về việc thực hiện kế hoạch khuyến công địa phương năm 2018 và xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2019. Tuy nhiên, đến ngày 26-12-2018 tiếp nhận danh mục kế hoạch đăng ký hỗ trợ 14 đề án khuyến công địa phương 5 huyện: Chợ Mới, Tri Tôn, Châu Thành, Phú Tân và TX. Tân Châu, trong đó có 5/14 đề án có hồ sơ (Chợ Mới 1, Châu Thành 2, Phú Tân 2).

Về thời gian thực hiện: để đảm bảo tiến độ, điều kiện, thời gian thảo luận, tổng hợp dự toán ngân sách tỉnh theo quy định và thời gian khảo sát, hướng dẫn lập đề án của các huyện đối với cơ sở. Sở Công thương đề nghị các Phòng Kinh tế, Kinh tế- Hạ tầng huyện quan tâm thực hiện. Thời gian gửi danh mục tổng hợp đăng ký đề án khuyến công địa phương năm 2019 (kèm hồ sơ đầy đủ theo quy định) chậm nhất ngày 15-1-2019.

Về xét chọn đề án theo thứ tự ưu tiên cần tập trung thực hiện năm 2019:

Trong quá trình khảo sát, tổng hợp, đề nghị Phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố cần quan tâm tập trung ưu tiên các đề án sau:

- Đề án hỗ trợ đầu tư cụm công nghiệp (đầu tư hạ tầng, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cụm công nghiệp...)

- Đề án thuộc các địa bàn ưu tiên (theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND)

-  Đề án thuộc ngành nghề ưu tiên: theo chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh như: công nghiệp chế biến các sản phẩm nông sản, thủy sản; công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp; công nghiệp hỗ trợ. Các ngành, nghề bắt buộc bố trí vào khu, cụm công nghiệp (18 nhóm ngành nghề theo phụ lục 1, kèm theo Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 9-12-2016 của UBND tỉnh An Giang, về việc ban hành quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang). Các ngành, nghề giải quyết việc làm cho nhiều lao động như may mặc… Đề án sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm: sản xuất rượu, bánh kẹo… đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.

Sở Công thương đề nghị Phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo thời gian quy định, làm cơ sở để Sở Công thương tổng hợp, tổ chức kiểm tra, xét duyệt đề án khuyến công năm 2019, trình UBND tỉnh đúng quy định.

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHIỆP AN GIANG