Get Adobe Flash player

ABA2019

Cục Thuế tỉnh thực hiện hiệu quả giải pháp thu ngân sách Nhà nước

Trong thời gian giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ (2015 - 2020), Đảng ủy Cục Thuế tỉnh đã tập trung đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra…

Hoàn thành tốt công tác thu thuế góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Giữa nhiệm kỳ qua, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo quán triệt, triển khai đến từng cán bộ, đảng viên nghiêm túc nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ nhận thức về các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, thường xuyên quán triệt tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Nhận thức rõ vị trí quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo, Đảng ủy đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể với những giải pháp thiết thực, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Trong quá trình chỉ đạo, Đảng ủy luôn bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, trên cơ sở đó cụ thể hóa các nhiệm vụ cho phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Trong đó, tập trung chỉ đạo các chi bộ thường xuyên xây dựng chương trình công tác định kỳ, phân công phân nhiệm cụ thể cho từng đảng viên, công chức trong thực thi công vụ.

Đảng ủy Cục thuế thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, luân chuyển cán bộ, đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Trình độ cán bộ, đảng viên được nâng lên, công tác đào tạo được tăng cường, nhất là đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, về kỹ năng quản lý thuế, văn hóa công sở. Công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức và tăng cường trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, đảng viên.

Giữa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục Thuế đã cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng thành nghị quyết, chương trình hành động của đơn vị và triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp quản lý thuế, khai thác nguồn thu và chống thất thu ngân sách đi đôi với việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tuyên truyền, đối thoại, giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác quản lý, hạn chế nợ đọng thuế; kiểm soát chặt chẽ tình hình kê khai, nộp thuế, hoàn thuế…. Qua đó, góp phần hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế hằng năm. Kết quả thu ngân sách từ năm 2016 đến tháng 8-2018 trên 15.050 tỷ đồng, đạt 48% nhiệm vụ thu ngân sách 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X.

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cục Thuế tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Trong đó, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng gắn với xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đảng viên, công chức. Đồng thời, tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, công chức cả về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và năng lực quản lý; sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực của đơn vị. Đặc biệt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước. Qua đó, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn đã đề ra, nhất là hoàn thành dự toán thu NSNN được giao hằng năm.

Theo AGO

lich-cup-dien

Logo hội viên

BKAGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitech

GoldenCityAnGiangCaLinhKhoMialienhe-quangcao

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthcKienNghiDN3ttvtvttdn

Lượt truy cập

10736856
Hôm nay
Tất cả
12491
10736856