Bài viết

Kiến nghị bãi bỏ quy định kiểm tra phương tiện đo nhóm 2, lượng hàng đóng gói sẵn nhóm 2 tại cửa khẩu

Bộ Khoa học và Công nghệ kiến nghị bãi bỏ nội dung quy định kiểm tra phương tiện đo nhóm 2, lượng hàng đóng gói sẵn nhóm 2 nhập khẩu tại các cửa khẩu và bỏ quy định cơ quan hải quan chỉ cho phép thông quan khi phương tiện đo nhóm 2, lượng hàng đóng gói sẵn nhóm 2 nhập khẩu phù hợp quy định.

Ảnh minh họa

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 86/2012/NĐ-CP và biện pháp thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Nội dung dự thảo đề cập tới việc bãi bỏ khoản 2 Điều 17 Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, để triển khai Luật Đo lường năm 2011, Bộ Khoa học và Công nghệ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường, Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định kiểm tra chuyên ngành.

Bộ cũng ban hành hơn 13 văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, trong đó có Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 quy định kiểm tra nhà nước về đo lường, Quyết định số 2284/QĐ-BKHCN ngày 15/8/2018 về việc công bố Bảng mã HS đối với phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu thuộc đối tượng kiểm tra nhà nước về đo lường khi nhập khẩu. Đồng thời, đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biết, hướng dẫn thực hiện.

Như vậy, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Đo lường năm 2011 được ban hành đầy đủ. Các văn bản quy phạm pháp luật ban hành là hành lang pháp lý quan trọng, tạo sự thống nhất và đồng bộ cho việc triển khai hoạt động quản lý nhà nước về đo lường (trong sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường và trong quá trình sử dụng phương tiện đo, chuẩn đo lường, lượng của hàng đóng gói sẵn, phép đo…).

Qua gần 8 năm triển khai thực hiện Nghị định số 86/2012/NĐ-CP, công tác quản lý nhà nước về đo lường đã có nhiều chuyển biến tích cực theo sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng và Chính phủ. Hoạt động kiểm tra nhà nước về đo lường đối với các phương tiện đo nhập khẩu đã có hiệu quả, góp phần vào việc hạn chế phương tiện đo nhập khẩu không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật về đo lường, tăng tính chấp hành quy định pháp luật về đo lường bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong đo lường.

Số lượng mẫu phương tiện đo nhập khẩu đã thực hiện thủ tục phê duyệt mẫu hằng năm đều tăng. Đặc biệt, sau khi Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2284/QĐ-BKHCN ngày 15/8/2018 về việc Công bố Bảng mã HS đối với phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu thuộc đối tượng kiểm tra nhà nước về đo lường khi nhập khẩu thì số lượng phương tiện đo nhập khẩu tăng đột biến đến 70% trong năm 2019.

Tuy nhiên, quá trình đánh giá của bộ, ngành, địa phương về thực trạng thi hành các quy định của Nghị định số 86/2012/NĐ-CP, đã bộc lộ một số tồn tại, vướng mắc cần xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn quan đến hoạt động kiểm tra phương tiện đo nhóm 2 nhập khẩu quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 86/2012/NĐ-CP như: Thời gian thử nghiệm mẫu để làm thủ tục phê duyệt mẫu thường kéo dài hơn 30 ngày, thậm chí có một số mặt hàng lên đến 60 - 90 ngày, làm kéo dài thời gian thông quan hàng hóa, gây khó khăn cho doanh nghiệp; Không đủ kho, bãi để lưu giữ phương tiện đo, hàng hóa chờ thủ tục thông quan; Phát sinh nhiều chi phí cho doanh nghiệp khi làm thủ tục thông quan hàng hóa.

Ngày 17/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1258/QĐ-TTg. Tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP.

Đối với Nghị định số 86/2012/NĐ-CP, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2012/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn theo hướng: chuyển việc phê duyệt mẫu đối với phương tiện đo nhóm 2 thực hiện sau thông quan (trước khi đưa vào sản xuất, lưu thông tại thị trường nội địa) nhằm giảm thời gian thông quan hàng hóa cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Quy định cụ thể này là Quy định về việc phối hợp kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu được quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 86/2012/NĐ-CP.

Do đó, việc nghiên cứu các yêu cầu tại Quyết định số 1258/QĐ-TTg và tiếp thu các kiến nghị của một số bộ, ngành, địa phương trong quá trình đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 86/2012/NĐ-CP để đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2012/NĐ-CP cho phù hợp với thực tế là cần thiết.

Đối với vấn đề trên, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng nêu rõ, theo quy định tại Nghị định số 86/2012/NĐ-CP thì phương tiện đo nhóm 2 nhập khẩu phải có quyết định phê duyệt mẫu trước thông quan.

Tuy nhiên, thời gian thử nghiệm để thực hiện thủ tục phê duyệt mẫu thường kéo dài hơn 30 ngày, thậm chí lên đến 60-90 ngày, làm kéo dài thời gian thông quan hàng hóa. Ngoài ra, việc kiểm tra tại khâu thông quan là không cần thiết vì tại thời điểm làm thủ tục thông quan hàng hóa chưa được sử dụng ngay nên chưa ảnh hưởng ngay đến sức khỏe, an toàn lao động...

Đồng thời, đối với lượng của hàng đóng gói sẵn, hiện nay chưa ban hành Danh mục hàng đóng gói sẵn nhóm 2 nên không có thủ tục kiểm tra nhà nước về đo lường đối với lượng hàng đóng gói sẵn nhóm 2.

Do đó, Bộ Khoa học và Công nghệ kiến nghị bãi bỏ nội dung quy định kiểm tra phương tiện đo nhóm 2, lượng hàng đóng gói sẵn nhóm 2 nhập khẩu tại các cửa khẩu và bỏ quy định cơ quan hải quan chỉ cho phép thông quan khi phương tiện đo nhóm 2, lượng hàng đóng gói sẵn nhóm 2 nhập khẩu phù hợp quy định.

Theo VietQ.vn

AtalinkGoldenCityAnGiangCaLinhKhoMia

lich-cup-dien

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthc2KienNghiDN3ttvtvDNCongCP

Logo hội viên

AGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangHD GroupSang XanhANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitechBK

Lượt truy cập

31368651
Hôm nay
Tất cả
29269
31368651